Psychoterapeutický tým


MUDr. Elena Křivková (* 1963)

Vedoucí Psychoterapeutického centra Hradec Králové

Svoji práci rozděluje do několika oblastí:

 • Privátní psychoterapeutická a poradenská praxe, kterou v Hradci Králové provozuje od r. 2004, předešlé sídlo - Kavčí plácek.
 • Privátní psychiatrická a psychoterapeutická praxe Trutnov, od r. 2007 smluvní vztah s pojišťovnou.
 • Lektorská činnost: Od roku 2002 je lektorkou Institutu pro výcvik v Gestalt terapii Praha, od roku 2003 lektorem Institutu pro skupinovou psychoterapii a od roku 2014 lektorkou psychoterapeutického výcviku v gestalt terapii společnosti Gestalt s.r.o.. Všechny tři výcvikové instituty připravují budoucí psychoterapeuty pro jejich odbornou praxi. Kromě toho je nebo byla lektorkou několika vzdělávacích programů, především pracovníků v sociální sféře, kde přednáší témata psychiatricko-psychoterapeutická, zejména práci s poruchami osobnosti.
 • Supervizní činnost - v r. 2013 ukončila supervizní výcvik Českého institutu pro supervizi. Provozuje jak individuální tak týmové supervize.
 • Od roku 2014 je supervizorem v terapeutickém výcviku v gestalt terapii společnosti Gestalt Studia s.r.o.

Vedle běžné privátní praxe se profesně zaměřuje zejména na:

 • Propojování psychiatrické a psychoterapeutické péče
 • Kombinace psychoterapie a farmakoterapie
 • Poruchy osobnosti
 • Závislost na alkoholu a návykových látkách
 • Deprese a úzkostné poruchy

Podrobnější informace naleznete na stránce profesní životopis.

Členka Evropské asociace pro Gestalt terapii.
Supervizoři: PhDr. Jan Šikl - supervize terapeutické praxe, PhDr. Veronika Čermáková - supervize supervizní činnosti.

 

Mgr. Hana Vojtíšková (* 1971)

Vzdělání:

 • Absolvovala studium na Jihočeské univerzitě obor arteterapie.
 • Studium sociální pedagogiky na UHK 
 • Dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii. Výcvik je akreditovaným programem MŠMT ČR
 • Kurz „Tělo a krize“ pod vedením PhDr. Y. Lucké a PhDr. L. Kobrleho
 • Licence pro práci s autorskou sadou projektivních koláží Miroslava Huptycha
 • Absolventka kurzu „My Backpack“-specifické metody pro práci v oblasti náhradní rodinné péče. 

Odborná praxe:

 • Dvaadvacet let pracovala na pozici arteterapeutky na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
 • Jako lektorka vedla kurzy arteterapie pro pracovníky v pomáhajících profesích. 
 • Externě vyučovala arteterapii na PF UHK. 
 • V současné době pracuje jako Koordinátorka pobočky organizace HoSt Home-Start ČR v Hradci Králové
 • Pro Psychoterapeutické centrum pracuje od roku 2010

Členkou České arteterapeutické asociace.
Supervizorka: PhDr. Dana Dobiášová

 

Mgr. Jana Vraspírová (* 1978)

Vzdělání: 

 • Masarykova univerzita Brno, pedagogická fakulta, obor speciální pedagogika, etopedie
 • 5 lety systematický výcvik v Gestalt terapii, institut IVGT Praha
 • Postgraduální vzdělávání 2 roky v terapii pro děti a dospívající v Gestalt modalitě, rok ukončení 2018

Odborná praxe: 

 • 2002 - 2006 LNN Nechanice - sociální práce a terapeutická skupina Svítilové
 • 2006 - 2007 - K centrum Kolín, práce s drogově závislými, snižování rizik spojených s užíváním psychotropních látek
 • 2007 - 2008 DDŠ - VLO Přestavlky - speciální pedagog, etoped
 • 2008 - 2017 DDŠ Hrochův Týnec/Chrudim - speciální pedagog, etoped. Práce spočívala v přímé práci s dětmi umístěnými v ústavní výchově s problémy a poruchami chování.
 • 2016 - 2017 - DaR Pardubice - terapeut, práce s dětmi z pěstounských rodin
 • od 2016 Psychoterapeutické cntrum HK
 • od 2017 soukromá praxe Vysoké Mýto

Jana se zaměřuje na výchovu a vzdělávání dětí s problémy nebo poruchami v chování. Pracuje s metodami Sand-play a My backpack, které je zaměřeno na práci s dětmi svěřené do náhradní rodinné péče. V dosavadní praxi se také věnovala práci s osobami, které mají problémy se závislostmi na alkoholu a drogách.

Supervize s Mgr. Alenou Vávrovou se specializací na dětské a dospívající klienty, a s JUDr. PhDr. Stanislavou Dudovou

 

Mgr. Michala Lenderová (*1981)

Vzdělání: 

 • Jednooborová psychologie na Filosofické fakultě Masarykovy university v Brně.
 • Pětiletý psychodynamický výcvik zaměřený na práci se školní třídou a prevenci sociálně patologických jevů při Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (nyní Národní ústav vzdělávání v Praze) 
 • V současné době dokončuje výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii zaměřené na práci s traumatem při Rafael Institutu v Praze.

Odborná praxe:

 • Má zkušenosti s diagnostikou dětí i dospělých, terapií traumatu, vztahovým poradenstvím 
 • Pracovala jako terapeutka pro drogové závislosti v USA 
 • V současné době pracuje jako psycholožka v PPP Královéhradeckého kraje.

  Při své práci se zaměřuje na diagnostiku a poradenství pro děti s poruchami učení a chování a děti s mimořádným nadáním, výchovné poradenství a práci s rodinnými vztahy, práci s traumatem, náročnými životními situacemi, závislostmi, vztahovými problémy. Vychází z hlubinného psychodynamického přístupu, využívá arteterapeutické a jiné projektivní techniky (Sandspiel, práce s obrazy a se sny), relaxační a imaginativní techniky.

Supervizoři: Ing. Věra Roubalová Kostlánová, Mgr. Helena Klímová.
Nabízí terapii v anglickém jazyce.

 

Mgr., Bc. Radka Šimáková (* 1985)

Vzdělání: 

 • Vystudovala Mgr. Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • Bc. Sociální patologie a prevence na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové 
 • V roce 2017 úspěšně ukončila prezenční studium pětiletého komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem na celostní – psychosomatický přístup (pod LIPPP.o.p.s., který je akreditován Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně pro práci ve zdravotnictví a stejně tak i Českou asociací psychoterapeutů).
 • Je zařazena do předatestační přípravy a vzdělává se v oboru Klinická psychologie. 
 • Je studentkou Ph.D. studia Klinické psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci.  

Odborná praxe:

 • Psychoterapeutického centra Hradec Králové pracuje ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (FN HK). 
 • od r. 2011 Psychiatrická klinika FN HK (od r. 2017 v Léčebně návykových nemocí Nechanice)
 • 2011 – 2012 působila rovněž na Rehabilitační klinice FN HK

Psycholožka, která nabízí pomoc dospělým a dospívajícím klientům při osobních, vztahových či rodinných problémech, v aktuálních životních těžkostech, psychosomatických obtížích, psychiatrických onemocněních, včetně závislostí.
Supervize: PhDr. Dana Dobiášová 
 

Mgr., Bc. Marek Bárta (* 1976)

Vzdělání:

 • Absolvent Bc. Sociální práci na Filosofické fakultě, Karlova Universita v Praze
 • Dále studoval Mgr. Teologie na Evangelické teologické fakultě, Karlova universita v Praze. Absolvoval komplexní vzdělávací program v psychoterapii a psychosomatice, Liberecký Institut pro psychoterapii a psychosomatiku (směr dynamický s důrazem na celostní psychosomatický přístup)
 • Kurz terapie partnerského vztahu, Liberecký Institut pro psychoterapii a psychosomatiku
 • Absolvoval úvodní seminář do VTI, dvouletý výcvik v interní supervizi organizovaný supervizory ČIS a šestitýdenní kurz systemického pastorálně-psychologického poradenství v Hessensku. 

Odborná praxe:

 • V Psychoterapeutickém centru HK pracuje od června 2017 
 • Pět let supervize u PhDr. M. Kinkora
 • Rok supervize u PhDr. D. Dobiášové 

Marek provází klienty při závažných ztrátách nebo při hledání smyslu života. Věnuje se psychospirituálním a existencionálním krizím, obnovování (sebe)důvěry. Nabízí pomoc při partnerských neshodách, manželských a rodinných krizích a emočních a sexuálních problémech.

Své služby nabízí i v anglickém a německém jazyce.
Supervizor: MUDr. L. Hadaš.

 

BA Helena Vontorčíková (* 1979)

Vzdělání:

 • Je absolventkou bakalářského studia psychologie a pedagogiky BA (Hons.) na The University of Winchester ve Velké Británii
 • Má specializované jednoleté pobakalářské studium Postgraduální Certifikát v Psychologických Intervencích KBT (Kognitivně Behaviorální Terapie) Birmingham City University/University of Exeter
 • Absolvovala výcvik Psychologické intervence pro pacienty s úzkostí a depresemi trpícími chronickými zdravotními problémy University of Birmingham a COINCIDE Manchester​​​​​
 • Má supervizorský kurz pro psychologické poradce s KBT zaměřením, University of Birmingham

Odborná praxe:

 • V letech 2005-2015 pracovala pro britské zdravotnictví NHS, včetně v psychiatrickém krizovém týmu a 6 let v psychoterapeutickém týmu jako Specializovaný psychologický poradce KBT intervencí.
 • Podílela se na pilotních studiích způsobů příjmu pacientů.
 • Spolupracovala na tvorbě obsahu terapeutických/psychoedukačních skupin, které také vedla.
 • Má zkušenosti v terapii přes telefon a počítačové aplikace (Skype, Whatsapp, etc.).

Helena je psychologická poradkyně se zaměřením na změnu negativních myšlenek a chování, a také na změnu přístupu ke svým myšlenkám při depresi, stresu, různých typech úzkosti, panické poruchy a fobií. Ve své práci využívá techniky a strategie Kognitivní Behaviorální terapie (ve zkratce KBT, kognitivní = myšlenkové procesy a behaviorální= chování) a Mindfulness (všímavosti).

Své služby nabízí i v anglickém jazyce.
Je členkou České Společnosti KBT.
Jejím supervizorem je Roman Pešek. 

 

Mgr., Mgr. Olga Válková Tarasova (* 1985)

 • Vystudovala psychologii a učitelství psychologie v Rusku.
 • Dále vystudovala magisterský obor sociální antropologie na Filosofické fakultě University Pardubice.
 • Absolvovala 3,5-letý výcvik v teorii a praxi Gestalt terapie na moskevském Gestalt institutu.
 • Je certifikovaná tanečně-pohybová terapeutka Institutu praktické psychologie "IMATON" (St. Petersburg, Rusko).

Odborná praxe:

 • Působí v neziskovém sektoru jako rozvojová manažerka, lektorka a koordinátorka sociálních projektů.
 • Má praxi se sociálně znevýhodněnými skupinami v rámci státních instituci: dětské domovy, domovy pro seniory, nápravná zařízení.
 • Věnovala se sebezkušenostním tréninkům pro pedagogy a pomáhající profese.
 • V ČR se také věnuje rozvoji mezikulturního dialogu, kultury a dobrovolnictví v Hradci Králové.

  Při své práci užívá jak verbální i neverbální postupy. Klade důraz na zvýšení úrovně uvědomění si vlastního těla, rozvíjení sebevyjádření, pochopení sebe sama v soukromém i profesním životě, komunikační dovednosti, ženskost/mužskost a rozvíjení vnitřního potenciálu. Často využívá projektivní techniky arteterapie, tanec a obraz (taneční a výtvarné vyjádření).

  Olga je původem z Republiky Mari El (Rusko) a v ČR žije od roku 2013.
  Své služby nabízí i v ruském a anglickém jazyce.

 

Mgr. Ivana Krahulcová (* 1979)

Vzdělání:

 • Informační studia a knihovnictví, Filosofická-příroovědná fakulta Slezská Universita v Opavě
 • Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií
 • Výcvik v Biodynamické body-psychoterapii (zaměřené na tělo) 
 • Kurz pro rekondiční a relaxační masáže MŠMT
 • OSHO Meditace – Výcvik ve facilitaci aktivních meditací
 • Terapeutické masáže a Deep Draining
 • Workshop TANTER – Somatický přenos a protipřenos

Odborná praxe:
 

 • Individuální praxe od roku 2014 pod supervizí

Ivana přistupuje k člověku celostně s předpokladem, že každý duševní problém má svůj odraz v těle. V individuálních konzultacích pracuje prožitkově vedením k vnímání těla, uvolňováním tělesného napětí a blokád na úrovni mysli, duše a těla za pomoci verbálních technik a dechových cvičení. Ivana vede lekce Spontánního tance a ranních aktivních meditací. Pořádá pohybově-relaxační workshopy pro zaměstnance neziskových organizací, státních institucí a firem.

Své služby nabízí i v anglickém jazyce.
Supervize u RNDr. Květy Paluskové a Eli Weidenfeldem.

 

Mgr. Alena Háková (*1991)

Vzdělání:

 • 2011-2016 Bakalářské studium jednooborové psychologie a následné navazující magisterské studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 
 • Psychoterapeutický výcvik v gestalt modalitě (Gestalt Studia).
 • Kvalifikační kurz v komplexní krizové intervenci (KI tváří tvář a telefonická KI) pod Déčko Liberec (2014).
 • Kurz projektivní techniky Stromu a snového stromu u PhDr. Běťáka (2016).
 • Výcvikový kurz v Sandplay and Symbol Work with Children, Adolescents and Adults pod Expressive Therapies Institute of Australia pořádaný v Olomouci (2017).
 • Základní kurz Rorschachovy metody (projektivní diagnostická metoda) u PhDr. Poláka a PhDr. Obucha v Brně (2018).
 • Kvalifikační kurz Wechslerovy škály WAIS-III a WISC – III pod Institutem klinické psychologie (2018).
 • Kvalifikační kurz MMPI-2 pod Institutem klinické psychologie (2018).
 • Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika (OPD – 2) pod Institutem klinické psychologie (2018).

Odborná praxe:

 • 2014 – 2016 Pracovník Linky důvěry pod Střediskem sociální péče Olomouc a pod o.s. Internet Poradna.cz 
 • 2016 – 2017 Školní psycholog na ZŠ v Pardubicích 
 • 2017 – 2018 působení v ambulanci klinické psychologie Psychoterapie Pardubice u PhDr. Belajeva.
 • Od r.2017 psycholog na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové, aktuálně na oddělení léčby návykových nemocí v Nechanicích.
 • V roce 2018 zapojení do týmu Psychoterapeutického centra Hradec Králové.

Alena je psychologická poradkyně se zaměřením na gestalt modalitu.

Poskytuje psychologické poradenství a vedení, krizovou intervenci, popřípadě psychologickou diagnostiku dospělých. Má zkušenosti s prací s lidmi s různými psychickými onemocněními (úzkostně-depresivní poruchy, závislost na návykových látkách, psychotická onemocnění) a s lidmi v obtížných životních situacích a v krizích. Při práci s klientem se zaměřuje na hlubší poznání obtíží a jejich příčin a na zkoumání úlohy klienta v dané situaci, důraz klade na jedinečnost každého člověka a na jeho vlastní zodpovědnost. Pracuje zejména prožitkově se zaměřením na uvědomování emocí a celého těla.

 

Mgr. Zuzana Klimšová (*1987)

Vzdělání:

 • Jednooborová psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • Mgr. Filozofie na Ostravské univerzitě
 • V současné době pokračuje na doktorandském studiu v oboru Klinické psychologie
 • Pětiletý výcvik v integrativní psychoterapii u MUDr. Jana Kubánka, kombinující více psychoterapeutických přístupů (Emotion focused therapy, Gestalt, KBT, Psychodynamické přístupy)
 • Kurz Psycholog ve zdravotnictví na Palackého univerzitě
 • Základní kurz transakční analýzy TA 101 – PhDr. Blanka Čepická, PhD

 

Odborná praxe:

 • 2014-2018 působila jako psycholožka v dětském diagnostickém ústavu v Hradci Králové
 • 2016 – 2017 spolupracovala jako psycholog s Křesadlem HK, Centrem pomoci lidem s PAS
 • Od roku 2018 pracuje jako psycholožka v Dětském domově se školou v Kostelci nad Orlicí
 • Od roku 2018 je součástí týmu Psychoterapeutického centra Hradec Králové
 • Od roku 2017 pracuje také s felinoterapií – tedy práce s využitím pozitivního vlivu zvířat (v tomto případě koček) na aktuální prožívání jedince (u dětí v dětském domově)

Zuzana se věnuje převážně práci s dětmi a dospívajícími, především s poruchami chování, a jejich diagnostice. Poskytuje podporu také dospělým v náročných životních situacích. Důraz klade na bio-psycho-sociální model člověka, ve kterém je úzce propojeno prožívání, myšlení, chování a vztahy daného jedince. Snaží se zohlednit individualitu každého jednotlivce, při práci také využívá např. psychoterapeutické karty nebo prvky psychodramatu.

Supervizor: Mgr. Darina Fialová

 

 

PhDr. Kateřina Řeháková (*1990)

Vzdělání:

 • Karlova Univerzita, Filosofická fakulta, obor Psychologie – Bc. A Mgr. studium, následně rigorózní zkouška
 • Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (Institut IVGT Praha) – začátek 2016
 • Kurz kompletní krizové intervence (2015)

Odborná praxe:

 • Od roku 2013 AUT – Centrum o.p.s, Praha (terapeut pro děti s poruchami autistického spektra)
 • 2017 - 2019 Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú., Praha (krizová intervence, psychologické poradenství, psychoterapie)
 • od roku 2019 Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Hradec Králové
 • od roku 2019 Školní psycholog na ZŠ, Hradec Králové
 • od roku 2019 Součást týmu Psychoterapeutického centra Hradec Králové

Kateřina poskytuje psychologické poradenství, psychoterapii a krizovou intervenci. Nabízí podporu dospělým a dospívajícím v náročných životních situacích, při vztahových a rodinných problémech, psychosomatických obtíží, psychiatrických onemocněních, ale také v seberozvoji a sebepoznávání. Svým klientům pomáhá vidět jejich situaci v širších souvislostech, porozumět sobě a svému prožívání, podporuje uvědomění a věří v klientovu schopnost najít pro něj optimální cestu.

 

Spolupracující psychiatři:

MUDr. Tereza Szymanská (* 1979)

Pracovala přes 10 let jako psychiatr na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové, včetně Léčebny návykových nemocí Nechanice. Absolovala výcvik v komunitně skupinové psychoterapii v daseinsanalytickém směru u Dr. Jiřího Růžičky. Aktuálně je zaměstnancem psychiatrické ambulance Elenio s.r.o, v rámi které je jako psychiatr k dispozici klientům psychoterapeutického centra. Působí taky jako lékař specialista pro Posudkovou komisi Ministerstva práce a sociálních věcí, taky je soudním znalcem v oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie.

 

 

Spolupracující terapeuti:

PhDr. Jan Vyhnálek (* 1968)

Psycholog. Absolvent výcviku ve skupinové psychoterapii na institutu INSTEP, účastník výcviku výchovného poradenství a kurzů instrumentálního obohacování kognitivních funkcí a dynamické diagnostiky potenciálu učení Reuvena Feuersteina.

V centru pracuje na minimální úvazek jako rodinný poradce v případě dětí s výchovnými problémy, psychoterapeut seniorů.

 

 

 

Mgr. Martin Brož (* 1977)

Vystudoval jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Má zkušenost s prací v manželské a rodinné poradně, se závislými v terapeutické komunitě pro drogově závislé, s duševně nemocnými lidmi v léčebně, a také se starými lidmi v domově důchodců. Vede skupinou terapii duševně nemocných v CEDR o.p.s.. Je absolventem terapeutického výcviku s psychodynamickým zaměřením pod o.s. SUR a psychodynamického výcviku s důrazem na psychosomatický přístup pod LIPPP o.p.s.

Supervizor: MUDr. Helena Pavlová.